Villa Drossa
Villa Drossa
Villa Drossa - Activiteiten en diensten
Villa Drossa

Gebruiksvoorwaarden van de site

Definities:

De gastheer: Mas Aupiho, entiteit in haar hoedanigheid van vakantieverhuurbedrijf dat seizoenverhuur aanbiedt.

E-mailadres van de site : reservation@masaupiho.com

Plaats : Deze website (masaupiho.com)

Cliënt: Elke gebruiker van de site die de aangeboden producten en diensten bestelt, aankoopt of reserveert, gepubliceerd op de website van Mas Aupiho

Uitgever: Mas Aupiho, Alpilles Provence en Agence By Lomé zijn van de uitgever van deze website, alsmede van de direct daaraan gekoppelde subsites en URL's.

Internetgebruiker : Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, privaatrechtelijk of publiekrechtelijk, die verbinding maakt met de Site.

Aankondiging: Een webpagina die de kenmerken van een vakantiewoning of een product of dienst beschrijft met een (gedetailleerde) beschrijving, kenmerken, foto's, video's, beschikbaarheid en prijsschema.

Beveiligde betalingsmodules : Streep of Paypal of bankoverschrijving.

Software voor reserveringen : Octoraat

Reisverzekering : Annulerings-, bijstands- en ziektekostenverzekering aangeboden voor boekingen BeSafe (AXA) 

Algemene verkoopvoorwaarden : Door uw reservering te bevestigen in de boekingsmodule van octoraat gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die op het moment van uw reservering van toepassing zijn, in de bevestigingsmail van uw reservering vindt u de volledige algemene voorwaarden.


Doel van de site

Deze website publiceert, aggregeert, verwijst en verspreidt zijn advertentie, aanbiedingen van toeristische accommodatie, seizoensaccommodatie, toeristische diensten, toeristische informatie, links naar partners, met als doel zijn eigendom te verhuren aan toeristische klanten en partners in contact te brengen met klanten of klanten met partners. L'Hébergeur location saisonnière biedt een internetoplossing ter bevordering van de veilige reservering van producten en diensten door middel van reserveringssoftware en veilige betaling via Stripe of Paypal of via bankoverschrijving. De vakantieaccommodaties en alle informatie over de accommodaties (foto's, gedetailleerde beschrijvingen, geografische ligging & prijzen) zijn uitsluitend afkomstig van The Host. Zonder toestemming van The Host mag geen tekst of audiovisueel beeldmateriaal worden gebruikt. Het vakantiehuuraanbod wordt gepubliceerd door middel van een geautomatiseerd reserveringssoftwareprogramma, waarbij de beschikbaarheid dagelijks wordt bijgewerkt, elke reservering wordt bevestigd door The Host, eventuele fouten in de beschikbaarheid, gekoppeld aan het computersysteem, of invoerfouten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van The Host. Alle gepubliceerde advertenties worden willekeurig op de site gerangschikt, zonder dat er een voorrangspositie wordt vastgesteld volgens de partners.

Partners kunnen ook real-time beschikbaarheid en prijzen aanbieden via webservices, evenals een veilige online betaaloplossing 100%

 

Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

Het surfen op de Site impliceert de aanvaarding door alle internetgebruikers van deze algemene voorwaarden van The Host. De loutere verbinding met de Site impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de partijen met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name die van de Klant. De internetgebruiker erkent dat hij ze volledig heeft gelezen en ze zonder voorbehoud aanvaardt. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden veronderstelt dat de internetgebruiker handelingsbekwaam is of, bij gebreke daarvan, dat hij toestemming heeft van een voogd of curator indien hij handelingsonbekwaam is, van zijn wettelijke vertegenwoordiger indien hij minderjarig is, of dat hij over een volmacht beschikt indien hij namens een rechtspersoon optreedt. 

De contractuele voorwaarden van de respectievelijke partners voor vakantieverhuur en diensten zijn aanvullend van toepassing.

 

Reservering

Om een reservering te maken, moet de klant huurnachten en/of een product of dienst selecteren. De beschikbaarheid van producten wordt op de website aangegeven. De Klant moet alle velden van het boekingsformulier invullen. Baby's en jonge kinderen worden beschouwd als individuen in hun eigen recht, tenzij anders aangegeven in de beschrijving van het aanbod of in de algemene verkoopvoorwaarden van The Hoster.

De klant verbindt zich ertoe onmiddellijk te controleren of de boekingsbevestiging die hij/zij heeft ontvangen correct is en eventuele fouten zo spoedig mogelijk per e-mail aan The Host te melden.

 

De Klant aanvaardt de algemene verkoopsvoorwaarden door de reservering te valideren.

Het reserveringsformulier van L'Hébergeur is beveiligd met een SSL-certificaat dat garandeert encryptie van de ingevoerde gegevens. Elke reservering wordt aanvaard onder de voorwaarde van ontvangst van :

  • Het voorschot voor terugbetaalbare tarieven met annuleringsvoorwaarden.
  • Totaalbedrag voor niet-restitueerbare tarieven.

Indien de klant kiest voor online betaling, worden de volgende beveiligde online betalingsmodules gebruikt Streep of Paypal of bankoverschrijving. Stripe aanvaardt betalingen met de meeste kredietkaarten, giropay, sofort, ideal, bancontact, sepa, apple pay en andere.

Na validatie van het formulier wordt de reservering automatisch doorgegeven aan Villa Drossa, die de betalingen, de betalingsvoorwaarden, de inhoudingen van de bedragen met betrekking tot de reservering of het voorschot en de verzending van diverse documenten met betrekking tot het verblijf beheert.

 

Prijzen en betalingsvoorwaarden

Eventuele bankkosten (nationaal of buitenlands) zijn voor rekening van de klant. De geldende prijzen zijn die welke op de dag van de bestelling op de site worden vermeld. De prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De klant wordt ervan in kennis gesteld dat de aangegeven prijzen slechts geldig zijn op de dag en het tijdstip van de bestelling. De prijzen zijn op de site aangegeven in euro, alle taksen inbegrepen. De bankkaart of bankrekening van de klant wordt pas gedebiteerd nadat de reservering door L'Hébergeur is geaccepteerd.

 

Herroepingsrecht

De Cliënt/Consument is ervan op de hoogte dat, in afwijking van de eerder in met name artikel 221-28 van het Wetboek van Consumentenrecht opgenomen bepalingen, artikel L. 221-28 12° van genoemd Wetboek bepaalt dat overeenkomsten voor "het verlenen van diensten: logies, vervoer, restauratie, vrijetijdsbesteding die op een bepaalde datum of op een bepaald tijdstip moeten worden verleend" zijn uitgesloten van het voordeel van het herroepingsrecht. Hij erkent derhalve dat hij geen gebruik zal kunnen maken van de bovengenoemde herroepingstermijn.

 

Annulering / wijziging / annulering van de reservering

De klant kan de reservering van zijn huuraccommodatie opzeggen, wijzigen of annuleren volgens de regels bepaald in artikel 13 van de algemene verkoopsvoorwaarden. De voorwaarden voor wijziging en annulering van een geldende reservering zijn die welke door The Hoster worden toegepast, en door de klant worden aanvaard, op de dag van de reserveringsprocedure. De datum van ontvangst van de verklaring van annulering/wijziging wordt geacht de datum van ontvangst te zijn. Het wordt aanbevolen dat de klant schriftelijk/e-mail annuleert. Afhankelijk van het tijdstip van annulering en de contractuele voorwaarden van The Host of de servicepartner, kan de klant verplicht worden annuleringskosten te betalen zoals vermeld in de algemene verkoopvoorwaarden.

 

Verzekering

Het wordt aanbevolen dat de klant een reis- of reisannuleringsverzekeringDit komt omdat zelfs kleine ongevallen tot aanzienlijke kosten kunnen leiden, die niet noodzakelijk door de gebruikelijke ziektekostenverzekering worden gedekt.

 

Identiteitspapieren, visa en gezondheid

Elke klant is persoonlijk verantwoordelijk voor de naleving van de nationale en buitenlandse voorschriften inzake binnenkomst en vertrek, gezondheid, identiteitsdocumenten of paspoorten en visa.

 

Bezetting van het vakantiehuis

De klant is verantwoordelijk voor alle schade die tijdens zijn verblijf wordt veroorzaakt (tenzij deze te wijten is aan normale slijtage of een defect aan de uitrusting) en voor bepaalde risico's die verband houden met zijn aanwezigheid (brand, waterschade, enz.) en waarvoor hij verzekerd moet zijn.

 

Verantwoordelijkheid voor publicaties

The Host publiceert zijn hostingaanbod en producten en diensten die door partners worden aangeboden. Zij verstrekt informatie die, ondanks onze waakzaamheid, onnauwkeurigheden, weglatingen, benaderingen of verouderde informatie kan bevatten, waarvoor zij derhalve alle verantwoordelijkheid afwijst en geen garantie biedt voor de waarheidsgetrouwheid of volledigheid van deze informatie. De host kan de gebruiker doorverwijzen naar sites van derden via links, waarvan de informatie op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van de host kan zijn. De beschrijvingen en prijzen zijn niet contractueel en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Internetgebruikers zijn vrij om persoonlijke informatie over zichzelf te verstrekken. Het verstrekken van persoonlijke informatie is niet essentieel voor het navigeren op de site. Voor reserveringen op de site moet een bepaalde hoeveelheid persoonlijke informatie worden verzameld. Internetgebruikers die dit soort voor de reserveringsprocedure noodzakelijke informatie niet wensen te verstrekken, zullen niet kunnen reserveren. De verzamelde persoonsgegevens zijn onderworpen aan geautomatiseerde verwerking en zijn noodzakelijk voor de nakoming van de contractuele verplichtingen door The Host. Deze gegevens worden door The Host, haar reserveringssoftware of haar betalingsmodule Stripe uitsluitend in deze hoedanigheid bewaard. De Verhuurder verbindt zich ertoe deze niet in een andere context te gebruiken, noch aan derden door te geven, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de Cliënten of in de gevallen waarin de wet voorziet. Overeenkomstig de bepalingen van de Franse wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 6 januari 1978 worden de gegevens van alle op deze site geregistreerde Cliënten gedurende één jaar bewaard, wat een redelijke termijn is die noodzakelijk is voor een goed beheer van de site en voor een normaal gebruik van de gegevens. Cliënten hebben het recht van verzet tegen, vragen over, toegang tot en rectificatie van de door hen verstrekte gegevens. Om dit te doen, hoeven zij alleen maar een verzoek in te dienen bij het emailadres bovenaan deze pagina (meer informatie vindt u op de aan de RGPD gewijde pagina's van de CNIL). Overeenkomstig de geldende regelgeving moet uw verzoek vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs en moet het adres worden vermeld waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

 

Cookies

Overeenkomstig verordening nr. 2011-1012 van 24 augustus 2011 betreffende elektronische communicatie en de twee uitzonderingen op de verplichting om voorafgaande toestemming te verkrijgen, zoals bepaald in artikel 32 II van de Franse wet inzake gegevensbescherming, wordt de internetgebruiker ervan in kennis gesteld dat de host een cookie op zijn computer kan plaatsen om optimaal te kunnen surfen. Wij gebruiken geen marketing cookies. De internetgebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat cookies kleine bestanden zijn die op de computer van de internetgebruiker worden geïnstalleerd via zijn browser en die het mogelijk maken zijn verbindingen met verschillende internetpagina's te identificeren en te onthouden, en dat zij een beperkte levensduur hebben. Het is de bedoeling dat deze cookies gedurende een variabele periode van maximaal een jaar op de computer van de internetgebruiker worden bewaard. De internetgebruiker heeft de mogelijkheid om deze cookies te blokkeren, de duur ervan te wijzigen of ze te verwijderen via de interface van zijn browser. Indien hij/zij deze zou verwijderen, zou hij/zij gewaarschuwd worden dat het surfen op de Site niet optimaal zou zijn. Internetgebruikers hebben ook de mogelijkheid om de op hun computer geplaatste cookies te verwijderen, door naar het daartoe bestemde menu van hun browser te gaan.

 

IP-adressen

Het IP-adres bestaat uit een reeks getallen, gescheiden door punten, die een unieke identificatie van een computer op het internet mogelijk maken. De host behoudt zich het recht voor om het openbare IP-adres van alle internetgebruikers te verzamelen en gedurende de wettelijk vereiste periode te bewaren. Overeenkomstig de geldende wetgeving moet de host alle persoonsgegevens van een internetgebruiker aan de bevoegde autoriteiten meedelen op rechterlijk bevel of aan eenieder op grond van een rechterlijke beslissing. Het IP-adres kan worden gekoppeld aan de werkelijke identiteit van de internetgebruiker, indien deze informatie door een aanbieder van internettoegang wordt verstrekt.

 

Storingen op de site

Onder "overmacht" wordt verstaan elke belemmering, beperking of onderbreking van de site of de diensten ten gevolge van brand, epidemie, explosie, aardbeving, schommelingen in de bandbreedte, een aan de toegangsprovider toe te schrijven storing, het uitvallen van transmissienetwerken, het instorten van installaties, illegaal of frauduleus gebruik van wachtwoorden, codes of referenties die aan de klant zijn verstrekt, hacking, een beveiligingsinbreuk die toe te schrijven is aan de host of ontwikkelaars van de site, overstroming, stroomuitval, oorlog, embargo, wet, bevel, verzoek of eis van enige overheid, vordering, staking, boycot, of andere omstandigheden buiten de controle van The Host. In geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Site ten gevolge van technische problemen van welke aard ook, kan de internetgebruiker of klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding of compensatie. Het niet beschikbaar zijn van een of meer onlinediensten, zelfs indien dit van lange duur is en zonder enige tijdslimiet, vormt geen schade voor internetgebruikers en klanten en kan in geen geval aanleiding geven tot het toekennen van schadevergoeding.

 

Gepubliceerde inhoud

De door de klant op de pagina's van de site gepubliceerde inhoud, met name commentaren en meningen, vallen onder de volledige en volledige verantwoordelijkheid van de klant. Krachtens artikel 6-I-4 van de wet betreffende het vertrouwen in de digitale economie moet de klant zich ervan bewust zijn dat een onrechtmatige kennisgeving van vermeend illegale inhoud zijn verantwoordelijkheid kan inroepen en dat dit strafbaar is met een gevangenisstraf van een jaar en een boete van 15.000 euro.

 

Intellectuele eigendom

De inhoud, structuur en software die worden gebruikt voor de werking van de Site worden beschermd door het auteursrecht. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, copyright, van het geheel of een deel van deze site op een papieren of elektronisch medium is formeel verboden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan. Elke gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie zonder toestemming van L'Hébergeur, Alpilles Provence, Agence By Lomé, Reservation Software, Paypal of Stripe of hun begunstigden of rechtverkrijgenden vormt een schending van de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Hetzelfde geldt voor de vertaling, aanpassing of transformatie, rangschikking of reproductie door middel van kunst of procédés. Het geheel van deze site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom.

 

Verordening betreffende aankondigingen

Alle op deze site gepubliceerde meningen geven de meningen en standpunten van de auteurs weer en niet die van de beheerders of moderators van deze site (behalve wat betreft berichten en antwoorden die door henzelf zijn geplaatst). De beheerders en moderatoren kunnen bijgevolg niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze berichten, hoewel zij zich ertoe verbinden algemeen verwerpelijk of illegaal materiaal zo snel mogelijk te verwijderen. Als gebruiker stemt u ermee in geen kwetsend, obsceen, lasterlijk, haatdragend, bedreigend, seksueel of ander materiaal te plaatsen dat in strijd is met de toepasselijke wetgeving. Je erkent dat de beheerders en moderators het recht hebben om berichten te verwijderen, aan te passen of te verplaatsen op elk gewenst moment als dat nodig is. U stemt ermee in dat alle informatie die u invoert, wordt opgeslagen in een database. Als uw account wordt geblokkeerd of gesloten, kunt u niet langer aanspraak maken op het eigendom van uw geschriften, met uitzondering van die welke rechtstreeks betrekking hebben op uw privé-leven. Deze laatste kunnen op uw verzoek worden verwijderd door een beheerder van de site, op eenvoudig verzoek van u aan het adres e-mail doorgegeven bovenaan de pagina.

 

Bepalingen betreffende de algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van de site zijn onderworpen aan het Franse recht. Zij kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn die welke gelden op de dag van de door de internetgebruiker of de klant gemaakte reservering.

 

nl_NL